Emblema da Cooperación cos concellos

Fondo cabecera Cooperación cos concellos

Funcións reservadas

Será obxecto desta asistencia a prestación das funcións reservadas ós funcionarios e funcionarias da Administración local con habilitación de carácter estatal en entidades locais exentas, de conformidade co previsto nos artigos 4 e 5 do Real Decreto 1732/1994, de 29 de xullo, de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter estatal, así como nos casos que tales funcións non poidan circunstancialmente atenderse, na forma establecida no artigo seguinte.

A prestación deste servizo desenvolverase conforme ó establecido polo artigo 36 do referido Real Decreto, comisionando un funcionario de habilitación de carácter estatal para a realización de cometidos específicos de carácter circunstancial e polo tempo imprescindible.

PROCEDENCIA DA ASISTENCIA

  1. A Deputación Provicial poderá prestar asistencia circunstancialmente por ausencia, dispensas, enfermidade e abstención legal do titular do posto de traballo, sempre que se acredite ter esgotado os demais sistemas prioritarios de provisión ou substitución establecidos no citado Real Decreto.
  2. A prestación destes servizos mediante comisións circunstanciais terá por obxecto a asistencia ós órganos colexiados decisorios, fe pública e asesoramento legal preceptivo.
  3. A prestación do servizo concluirá, en todo caso, cando o posto de traballo de que se trate sexa solicitado por un funcionario ou funcionaria da Administración local con habilitación de carácter estatal.

PROCEDEMENTO

A solicitude de asitencia efectuarase mediante petición escrita do Alcalde-Presidente, dirixida ó deputado delegado da área, na que se concreten os motivos e os aspectos ou alcance desta, cunha antelación mínima de oito días naturais, acompañada da documentación e segundo os diferentes supostos que se establecen no artigo 49 do Regulamento do Servizo de Asistencia Xurídica e Técnica ós Concellos.

SERVIZO

Gabinete de Asistencia, Asesoramento e Defensa Xurídica das Corporacións Locais.

Información sobre el documento

Cooperación e Asistencia ós Concellos
Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 227 812 | Fax: 982 240 409
E-mail: cooperacion@deputacionlugo.org