Emblema da Cooperación cos concellos

Fondo cabecera Cooperación cos concellos

Novas tecnoloxías

Novas tecnoloxías da información e da comunicación: Unha provincia en rede

A Deputación de Lugo é consciente de que a administración electrónica é un modelo de Administración pública baseado no uso intensivo das tecnoloxías da información e da comunicación, co obxetivo de mellorar a eficiencia interna, as relacións interadministrativas e as relacións da Administración cos cidadáns.

O desenvolvemento da e-administración por parte da Deputación de Lugo ten como obxectivo básico avanzar cara a unha Administración pública na provincia de Lugo:

  • Máis ABERTA
  • Máis TRANSPARENTE
  • Máis PRÓXIMA
  • Máis INTEGRAL

Hai que ter en conta que cómpre evitar a fractura dixital, a vulneración da seguridade e da intimidade, e a descoordinación administrativa.

OBXECTO

A incorporación dos Concellos da provincia ás novas tecnoloxías como ferramentas de traballo ligadas á eficacia e á eficiencia nas prestación dos servizos públicos, tratando de respostar ó reto da implantación da administración electrónica, constitúe o obxectivo básico desta liña de colaboración e asistencia.

As liñas de actuación previstas son:

  1. Avaliación das necesidades e elaboracións de plans de actuación a nivel municipal.
  2. Impulso e desenvolvemento das novas tecnoloxías nos Concellos.
  3. Impulsar a e-administración. A aprobación da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos públicos (LAECSP) supón unha boa oportunidade para avanzar no desenvolvemento da administración electrónica na provincia de Lugo e en España.
  4. Dotación ós Concellos dos programas informáticos e soporte técnico nos ámbitos da xestión administrativa dos que hoxe non dispoñan.
  5. Intranet provincial.

SERVIZO

Gabinete de Asistencia, Asesoramento e Defensa Xurídica das Corporacións Locais.

Información sobre el documento

Cooperación e Asistencia ós Concellos
Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 227 812 | Fax: 982 240 409
E-mail: cooperacion@deputacionlugo.org